AAA Acupunctuur en Massage Amsterdam en omgeving

Disclaimer

Bij het samenstellen van de website is uiterste zorg nagestreefd. Hierbij is getracht om zo veel mogelijk juiste en up-to-date informatie te verschaffen. Echter het is niet compleet en fouten en verzuimen zijn nimmer uit te sluiten.

AAA acupunctuur sluit daarom iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de informatie op deze website. Hoe gebruikers met de aangeboden informatie omgaan is voor eigen verantwoording. De website is aangeboden als een service, maar neemt niet de plaats in van een consult.

Verder geeft deze website ook links naar andere sites die niet aan AAA acupunctuur gebonden zijn. De inhoud van deze sites valt daarom buiten de verantwoording van AAA acupunctuur. Gebruikers leggen voor eigen risico verbinding met andere websites en dienen niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van informatie daar. AAA acupunctuur is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit of in verband staand met informatie die op of via websites beschikbaar is gesteld.

[Voor AAA acupunctuur lees ook A.S. Oppenhuizen]